Sun 10 Aug - 12:17 امام زمان را بشناسیم

مرگ جاهلیت

آیا تا به حال هیچ اندیشیده ایم؛ کسی که قرار است بر شرق و غرب عالم آن هم بر اساس موازین الهی و عدل و قسط حکمرانی کند، این همه جمعیت جهان را مدیریت نماید، هدایت کند و به سر منزل کمال برساند، دارای چه ویژگی ها و خصائصی باید باشد. آیا این اندیشه در ذهن ما خطور نموده که چگونه و بر اساس چه ویژگی ها و توانایی هایی، منجی آخرین، مردم جهان را با این همه تفاوت فرهنگی و اعتقادی و تعارضات ظاهری مادی، تحت لوای وحدت بخش عدالت خواهی جمع می گرداند؟

امام زمان، امام عصر، امام غائب، کسی که عالم را پر از عدل و داد می نماید، زمانی که پر از جور و ستم شده باشد ...وقتی نام این امام بزرگوار را می شنویم، لحظه ای درنگ می کنیم، بعد گویا چند جمله فوق یا کمی بیشتر و کمتر در ذهنمان تداعی می شود و بعد در ذهن ما سکوتی حاکم می شود که ناشی از یک چیز است؛ ناشناخته بودن اماممان برای ما.

آیا تا به حال هیچ اندیشیده ایم؛ کسی که قرار است بر شرق و غرب عالم آن هم بر اساس موازین الهی و عدل و قسط حکمرانی کند، این همه جمعیت جهان را مدیریت نماید، هدایت کند و به سر منزل کمال برساند، دارای چه ویژگی ها و خصائصی باید باشد. آیا این اندیشه در ذهن ما خطور نموده که چگونه و بر اساس چه ویژگی ها و توانایی هایی، منجی آخرین، مردم جهان را با این همه تفاوت فرهنگی و اعتقادی و تعارضات ظاهری مادی، تحت لوای وحدت بخش عدالت خواهی جمع می گرداند؟

آیا درباره ویژگی های عصر ظهور اطلاعات کافی داریم؟ آیا در خصوص ویژگی های حکومت جهانی و وضعیت جامعه بشری در آن دوران، دیدگاه و چشم اندازی در ذهن ما وجود دارد؟

عدم توانایی ما به پاسخ گویی به این سوالات  نشان از نا آشنایی با اماممان است. کسی که بر اساس روایات، بدون شناخت او، ایمان تحقق نمی یابد و آنکس که امام خود را نشناخته از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است.

از امام موسی الکاظم علیه السلام نقل شده است: هرکس در چهار چیز شک نماید، به همه اموری که خداوند تبارک و تعالی نازل فرموده کافر است، یکی از آن ها معرفت امام در هر زمان به شخص و صفتش می باشد.

بر ما شیعیان است که در راه شناخت صفات و ویژگی های اماممان بکوشیم و شهد معرفت به امام حق را به کام جهانیان بنوشانیم.