Sun 31 May - 11:48 نقش پنهان علوم ماورایی در سیاست

علوم غریبه در سیاست

راه از مو باریک تر است و به همین دلیل ما قصد نوشتن هیچ مطلبی در مورد این واقعیت جاری را نداشتیم تا اینکه رئیس جمهور محترم خودشان بهانه را به دست ما دادند. ایشان طی نطقی آتشین فرمودند که اهل خواب دیدن و رمال و جنگیر نیستند.خوب باشد؟ بیایید کمی موضوع را از زوایای دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

این مطلب به دلیل استفاده از منابع غیر معتبر حذف گردید.