علوم غریبه در سیاست
نقش پنهان علوم ماورایی در سیاست
علوم غریبه در سیاست
    تاریخ› 2015-05-31

راه از مو باریک تر است و به همین دلیل ما قصد نوشتن هیچ مطلبی در مورد این واقعیت جاری را نداشتیم تا اینکه رئیس جمهور محترم خودشان بهانه را به دست ما دادند. ایشان طی نطقی آتشین فرمودند که اهل خواب دیدن و رمال و جنگیر نیستند.خوب باشد؟ بیایید کمی موضوع را از زوایای دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

مشکل مسلمانی ماست
داعش را ول کن شیخ دیپلمات را بگیر
مشکل مسلمانی ماست
    تاریخ› 2015-04-26

اظهار نظر نسبتش به خوب و بد مساوی است. یعنی هم می تواند خوب باشد و هم بد، یعنی تابعی است از خوبی یا بدی نظر و یا خوبی یا بدی اظهار آن؛ بسا نظرات خوبی که بد اظهار می شوند و بسا نظرات بدی که خوب اظهار می گردند و هیچ کدام هم اظهار نظر خوبی نمی شوند.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام