بازگشت جاهلیت
تفکرات ظاغوتی یک انقلابی خسته
بازگشت جاهلیت
    تاریخ› 2016-02-02

با دمیدن نور اسلام در ظلمت خانه عرب جاهلی، روشنایی چراغ هدایت به حدی بود که دیگر تیرگی رنگ ظلمت به چشم نمی آمد، اما آنچه سر منشا وقایع ناگوار پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه گردید، حرکت این تیرگی از ظاهر به باطن جامعه اسلامی و ظهور پدیده شوم نفاق بود. رفاه طلبی و اشرافی گری و دنیا طلبی شاید از مهم ترین علل تنهایی امیر المونین در وقایع پس از رحلت پیامبر و البته انحراف جامعه و ارزش های اسلامی و احیای ارزش های جاهلی بود.

یکی گفتی یکی بشنو
افاضات دولتمردان
یکی گفتی یکی بشنو
    تاریخ› 2014-08-06

خواص مراقب باشند !
جمل – آوردگاه سو استفاده سهم خواهان از خواص
خواص مراقب باشند !
    تاریخ› 2014-08-08

کی از جریان هایی که پس از هر انقلابی امکان ظهور دارد، تشکیل جناحی از انقلابیونی است که انقلاب را وسیله ای برای تحقق اهداف شخصی و حزبی دانسته و بر اساس همین منطق از حاکمیت انقلابی تقاضای سهم در تصمیم گیری ها و پست های کلیدی را دارند. یکی از نمونه های بارز این آسیب در ماجرای جنگ جمل نمایان است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام