فرهنگ فاحشه ها !
آیا فحشا هم سیستماتیک شده است ؟
فرهنگ فاحشه ها !
    تاریخ› 2015-01-31

امروز شکل فساد زنان خیابانی تغییری محسوس داشته است. این پدیده مذموم اجتماعی از کنار خیابان ها به خانه های فسادی کشیده شده که شاید یکی از آن ها در همسایگی شما باشد. رفت و آمد های مشکوک و پوشش های نامتعارف این افراد، آفت جدیدی در محله ها و شاید یک برنامه جدید برای به انحراف کشیدن جامعه باشد.

میهمان پرده در
نگاهی به اثرات ماهواره در خانواده ها
میهمان پرده در
    تاریخ› 2015-01-31

به گواه مشاهدات عینی، میزان رشد استفاده از ماهواره در ایران در دهه اخیر رشدی چشمگیر داشته است و دامنه استفاده کنندگان از ماهواره در اقشار مختلف جامعه اعم از مذهبی و غیر مذهبی و تحصیل کرده و فاقد تحصیلات و ثروتمندان و فقرا با شدت ضعف در هریک از این اقشار گسترش داشته است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام