مفهوم شناسی
بسط ید ولی
مفهوم شناسی
    تاریخ› 2014-08-27

مفهوم بسط ید به عنوان یک موضوع فقهی و در رابطه با برخی شئون امامت که جنبه اجرایی دارد مطرح می گردد و مراد از آن حاکمیت بالفعل امام علیه السلام یا نائب او می باشد که به واسطه آن برخی از احکام که مشروط به تحقق آن حاکمیت است اجرا می گردد. البته این مفهوم از زاویه ای دیگر و از منظر تشکیک در مراتب بسط ید قابل واکاوی و بازشناسی است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام